Υποβολή εργασιών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε MS-Word με γραμματοσειρά Times New Rοman μονού διάστιχου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλο της εργασίας (16pt bold).
  • Πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (ονόματα, φορέας εργασίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (12pt))
  • Η λέξη “Περίληψη “να είναι στο Κέντρο (12pt bold)
  • Κείμενο περίληψης τουλάχιστον 250 λέξεων (11 pt), και το πολύ μιας σελίδας Α4 στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.
  • Δύο (2) τουλάχιστον βιβλιογραφικές αναφορές
  • Λέξεις Κλειδιά (11 pt bold) : Μέχρι πέντε λέξεις (11 pt).

Μπορείτε για διευκόλυνση να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο πρότυπο σε μορφή DOCX.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών που θα υποβληθούν για παρουσίαση στο συνέδριο θα γίνει από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και άλλους επιστήμονες.

Η υποβολή εργασιών έχει τελειώσει.