Δήλωση Συμμετοχής

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν και τις 2 ημέρες του συνεδρίου είτε κατά τις ώρες που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα (βλέπε "Εγγραφή συμμετεχόντων") είτε σε κάποιο από τα διαλείμματα. Όσοι παρουσιάζουν εργασίες, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στο συνέδριο, και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της συνεδρίας στην οποία έχει ενταχθεί η παρουσίαση τους.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι δωρεάν για τους φοιτητές (χωρίς πιστοποιητικό παρακολούθησης)

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

€ 10 για τους Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν στο Συνέδριο και θα λάβουν πιστοποιητικό Παρακολούθησης

€ 20 για τους Φοιτητές που θα παρουσιάσουν εργασίες στο Συνέδριο (έως 2 εργασίες).

€ 25 για τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

€ 30 για τα μη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

και περιλαμβάνει το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου, τη διάθεση υλικού και των Πρακτικών του Συνεδρίου, και τη συμμετοχή σε όλες τις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις (Γεύματα,Coffee Break).

Σημείωση: Ειδικά για τις εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, και προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, τουλάχιστο ένας εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στους συμμετέχοντες με εγγραφή στο συνέδριο θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.